top of page

Hakkımızda

BÜYÜKBALKAN GRUP 47 ülkede ortağı olan dünyanın büyük muhasebe ve denetim firmalarından biridir

Firmamız,. 1981 yılında Uğur BÜYÜKBALKAN  tarafından kurulmuş ve kısa sürede müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunarak 2000 yılına kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 2000 yılından itibaren de Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet sunmaya devam etmektedir.

Bugün  büyük yerel yeminli mali müşavirlik firmalarından biri olmuştur. 

 

1992 yılında TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ) de görev almamız neticesinde mesleki deneyim ve bilgilerimizi meslektaşlarımıza ve şirketlere daha iyi bir şekilde vermeye başladık.

 

Bu süreçte, SPK mevzuatı, Ulusal ve Uluslar arası denetim standartları konusunda firmamızı geliştirerek hizmet sunmaya başladık.

 

E-Devlet konusunda Türkiye’de öncü olarak 50’nin üzerinde meslek odalarında, Üniversitelerde seminer verdik, TV ve gazetelerde makaleler yayınlayarak meslek deneyimimizi paylaştık.

 

Ulusal alanda güven kazanan Uğur BÜYÜKBALKAN, birçok şirketin çalışmak istediği firma özelliğini taşımış oldu.

 

Güç birlikteliğine inan Uğur BÜYÜKBALKAN Çözüm ortaklığı sayesinde şirketlerin Vergi, Hukuk, Yabancı yatırımcı danışmanlığı ve Bağımsız denetim alanında ulusal ve uluslararası yatırımcının inanıp güvendiği, alışkın olduğu kaliteli hizmeti ve servis çeşitliliğini bulabilme imkanını doğurmuştur.

 

1981 yıldan bu yana Butik Hizmet Anlayışından hiç ödün vermeden çalışan BÜYÜKBALKAN GRUP olarak,

2017 yılında 47 ülkede ortakları bulanan Singapur merkezli 3E Uluslararası Muhasebe Ltd.şti'nin Türkiye ortağı olarak network ağına dahil olundu.

Böylece, BÜYÜKBALKAN GRUP 47 ülkede ortağı olan dünyanın büyük muhasebe ve denetim firmalarından biridir.

Bağımsız Denetim, doğru bilgi akışı sağlar

Günümüz dünyasında hızlı rekabetin getirdiği kurallar neticesinde,Teknolojide, ekonomide, yerel ve uluslararası kanundaki değişiklikler iş dünyasını da derinden etkilemektedir.

Bu hızlı değişim Şirket yapılarını kökten değiştirmekte  Kurumsallaşma kültürü ve uzmanlaşmayı ön plana çıkartmaktadır. Ulusal ve uluslararası şirketler rekabet edebilmek için İç  ve dış denetime önem vermektedirler.

Denetim hizmeti sürecindeki metodolojimiz

Denetim Hizmeti; konusunda uzman, bilgili, bağımsız, titiz profesyonellerin şirket içinde veya tamamen dışarıdan meslek mensupları tarafından verilen hizmet türüdür. Denetim Hizmetinin sağlıklı olması ancak denetim işlem ve faaliyetlerinin bilimsel esaslara, denetim standartlarına, etik kurallara uygun olarak, yeterli mesleki ehliyete sahip ‘yetkin ‘ kişiler tarafından, gerekli mesleki özen ve titizliğin gösterilerek yapılması ile sağlanır. Denetim Hizmeti ihtiyacı gittikçe artan bir oranda genişlemekte ve elbette ki denetim Sürekli etkisini artıran globalleşme hareketi Denetim Hizmetinin başkalarını da ikna edecek şekilde yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Uğur BÜYÜKBALKAN Yeminli Mali Müşavirlik  olarak denetim yaklaşımımız finansal tabloların işlem döngülerine (transaction cycles) ayrıştırılarak incelenmesine dayanmaktadır. Denetim metodolojisi risk içeren denetim unsurlarının tespitine dayalıdır. Bu metodoloji finansal tablolarında meydana getiren ve birbirleriyle bağlantılı olan işlem ve bakiye topluluklarına, “işlem döngülerine” uygulanmaktadır. İşlem döngüleri denetlenen kuruluşun normal faaliyet sürecini, işlemlerin muhasebeleştirilmesi tekniği ile muhasebe ve kontrol sistemlerinin işlevselliğini yansıtmaktadır

 

Denetim

Bu çerçevede, gelir ve gider hesapları alakalı oldukları bilanço hesapları ile ilişkilendirilerek, hesaplar arası bağlantılar dikkate alınarak incelenmektedir. Denetim çalışması neticesinde ulaşılan denetçi görüşünün hatalı olabilmesi riskinin denetim süresince kontrol edilmesini sağlamaktadır. Denetim risk modeli değişik tür ve nitelikteki denetim kanıtlarının birleştirilerek birlikte incelenmesini mümkün kılar

Bu şekilde, denetim sürecinde, hata içerme ihtimali düşük olan ve önemli tutarları ihtiva etmeyen işlem döngüleri yerine, önemli hata içerme riski daha yüksek olabilecek işlem döngülerine daha fazla denetim zamanı tahsis edilebilmektedir. Bir işlem döngüsünün kritik olarak değerlendirilmesi, bir mali tablo kullanıcısını objektif olarak etkileyebilecek boyutta hata riskini içermesi ihtimali dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu şekilde, hata içeren işlem döngülerine ilişkin denetçi görüşü çevresel faktörler kuruluşun yönetimi ile yapılan ön görüşme ve planlama sürecinde edinilen bilgi ve belgeler ile kuruluşun muhasebe sistemi ile iç kontrolleri hakkında edinilen bilgiler ışığında oluşturulmaktadır.

 

Bağımsız Denetim, doğru bilgi akışı sağlar

Bağımsız Denetim, bir kuruluş veya şirkete ait mali tabloların Vergi danışmanı, ait oldukları kuruluş veya şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun bir biçimde, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, muhasebe standartlarına ve yasal mevzuata uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığı hakkında güvenilir bir görüşe ulaşmaktır. Bağımsız Denetim de, denetçi tarafından mali tabloların güvenilirliğini ve doğruluğunu teyit etmek, hata ve yanlışları ortaya çıkarmak ve mali tablolar hakkında mantıksal bir çerçevede Bağımsız Denetim görüşü bildirmektir. Türkiye’de Halka açık şirketler, Bankalar, Leasing ve Faktöring Şirketleri ile Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği şirketlerde zorunludur.

Finansal Tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.

Bağımsız Denetim ‘den geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır. İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur. Sonuç olarak Bağımsız Denetim ’den geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur. Türkiye’de Bağımsız Denetime ilişkin ilk yasal düzenlemeler 1987 yılında önce bankalar için daha sonra da sermaye piyasası için oluşturulmuştur. Halka açık şirketler için ilk Bağımsız Denetim uygulaması 1989 yılında başlamıştır.

1989 yılında yayınlanan 3568 sayılı Yasa ile kurulan TÜRMOB bünyesinde oluşturulan TÜMUDESK tarafından ulusal denetim standartları hazırlanmış, denetim yapma görevi serbest muhasebeci mali müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere verilmiştir. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kurulması 06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı kanunun Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 26.09.2011 tarihinde kararlaştırılmış ve 02.11.2011 tarihli 28103 sayılı resmi gazetede yayımlanarak kanunlaşmıştır. Ayrıca ticaret hukukumuzun önemli bir parçası olan Yeni Türk ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

bottom of page