top of page

SGK Haberleri

 

Korona virüs Nedeniyle İşverenler için

Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgilendirme Rehberi Yayınladı

 

İşverenler için Sosyal Güvenlik Konusunda Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi

21.03.2020

Covid-19 virüsünün neden olduğu ve dünyanın birçok ülkesine yayılan ve yayılmaya devam eden Dünya Sağlık Örgütünce de Pandemi olarak tanımlanan solunum yolu hastalığının, çalışma yaşamı ve ekonomik yönden de tüm dünyada etkilerini giderek artmakta olduğu için, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere hemen hemen tüm ülkeler istihdamın sürekliliğini ve çalışma yaşamının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla işverenlere, çalışanlara hatta tüm vatandaşlarına yönelik ciddi önlemler almak zorunda kalmışlardır.

18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında da Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde 21 maddelik bir tedbirler açıklanmıştır.

Bu çerçevede, işverenlerin Covid-19 salgınının getirdiği bu olağanüstü durum ile mücadelede sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yönünden bilgilendirilmesi amacıyla bu rehber hazırlanmış olup, önümüzdeki süreçte değişikliklere göre güncellemesi yapılacaktır.

1) SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN

a) 2020 Yılı Asgari Ücret Desteği

18.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında alınan ve  Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı verilen ve 21 maddeden oluşan tedbirler paketinde asgari ücret desteğinin 2020 yılında da devam ettirileceği belirtilmiştir.

Asgari  ücret  desteğinin  2020  yılında  da  uygulanması  amacıyla  TBMM  Başkanlığına  sunulmuş  ve Plan  ve  Bütçe  Komisyonunda  da  kabul  edilmiş  olan  17.02.2020  tarihli  ve  99  sayılı  Torba  Kanun teklifinin 27.Maddesinde;

5510 sayılı Kanuna Geçici 80. madde eklenerek 2016 ila 2019 yıllarında sağlanmış olan asgari ücret desteği uygulamasına sektör ayrımı yapılmaksızın 2020 yılının tamamında devam edilmesi,

İşverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek üzere günlük 2,50 TL, aylık 75 TL ve finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, asgari ücret desteği sağlanması,

Yönünde düzenleme öngörülmüştür.

2020 yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması ile ilgili olarak:

4/a kapsamında ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

• 2019 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde (APHB) veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde (MPHB) prime esas günlük kazancı (PEGK) 128 Türk Lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını (PÖGS) geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen APHB veya MPHB’nde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

•  2020 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam PÖGS’nın

2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, işverenlerin  SGK’ya  ödeyecekleri  sigorta  primlerinden  mahsup  edilecek  ve  bu  tutar  İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

•  PEGK tutarı, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerinin uygulandığı (Toplu İş Sözleşmesi olan) özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL olacaktır.

Bu  madde   kapsamında  destekten  yararlanılacak  ayda/dönemde,   2019  yılı  Ocak  ila  Kasım ayları/döneminde  APHB  veya  MPHB  ile  5510/4  (1-a)  bendi  kapsamında  uzun  vadeli sigorta   kollarından   en   az   sigortalı   bildirimi   yapılan   aydaki/dönemdeki   sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde ise destekten yararlanılamayacaktır.

b) Covid-19 Rahatsızlığının SGK Hastalık Sigortası Kapsamında mıdır?

Covid-19 virüsünün neden olduğu ve dünyanın birçok ülkesine yayılan  ve Dünya Sağlık Örgütünce de Pandemi olarak tanımlanan bir solunum yolu hastalığıdır.

Dolayısıyla,  Covid-19  rahatsızlığı,  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu bakımından da bir hastalık  hali olarak kabul edilecektir. Hastalık belirtileri gösterenler, hastalarla yakın  teması  olanlar  hakkında  virüsün  bulaşıp  bulaşmadığının  takibi  açısından  virüsün  kuluçka evresi olan 2-14 süreyle evde, ya da sağlık tesislerinde veya toplu karantina tedbirleri uygulanmakta. Korona  Virüs testi pozitif  çıkanlar  ise tedavi altına alınmaktadır.  Çalışan  hastalar gerek  karantina gerek   tedavi   süresince   istirahat   raporlarına   istinaden   hastalık   sigortası   kapsamında   istirahat sürelerinin     3.     Gününden     itibaren     geçici     iş     göremezlik     ödeneğinden     (rapor     parası) yararlanabileceklerdir.

c) Ücretsiz İzin Kullananların Sağlık Yardımı Hakkı ve Genel Sağlık Sigortalığı

İşverenlerce Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin bir nebze azaltılabilmesi amacıyla çalışanların ücretsiz izne çıkarılması yaygınlaşmakta olup, giderek daha da artabileceği değerlendirilmektedir.

Bu  kapsamda,  5510  sayılı  Kanunun  4/1-  (a)  bendi  kapsamındaki  sigortalıların  4857  sayılı  İş Kanunu’nun  56.  ve  74.  maddeleri  ile  diğer  iş  kanunlarında  ücretsiz  izin  sayılan  süreler  haricinde ayrıca bir  takvim  yılı  içerisinde  toplam  bir  ayı  aşmayan  ve  işverenlerince  belgelendirilen ücretsiz  izin  sürelerinde  genel  sağlık  sigortalılıkları  devam  etmekte,  bakmakla  yükümlü  oldukları kişiler de SGK'nın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Ancak,   bir   takvim   yılı   içerisindeki   ücretsiz   izin   süresinin   30   günü   aşması   halinde, en   son prim ödenmiş olan tarih itibariyle 5510/4-1 (a) kapsamındaki genel sağlık sigortalılığı sona ermekte, sona   erdiği   tarihten   itibaren   5510/60-1   (g)   bendinde   belirtilen   primleri   kendileri   tarafından ödenecek olanlar kapsamında GSS tescilleri yapılmaktadır.  Başka birinin bakmakla yükümlü kişisi olması halinde ise (eşi, babası gibi) sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmektedir.

Fakat, başka birinin bakmakla yükümlü kişisi de değilse (başka birisi üzerinden sağlık yardımı alamıyorsa) bu durumda GSS için ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptırması gerekmektedir.

Gelir  testi  yaptırılması  ve  gelir  testi  sonucuna  göre;  hane  halkı  kişi  başına  düşen  gelirin  asgari ücretin 1/3’ünden (981 TL’den) az olması halinde  GSS primleri Devlet tarafından, kişi başı gelirin  asgari  ücretin  1/3’ünden  fazla  olması  halinde  ise  asgari  ücretin  %3’ü  (2.943,00  TL*%3) tutarında (88,29TL) GSS primini her  ay kendileri        ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri mümkün olabilmektedir.

d) İstirahat Raporu

Sağlık  Bakanlığı’nca  yurtdışından  dönenlerin  virüsün  kuluçka  süresi  olan  14  boyunca  kendilerini evde  izole  etmeleri  gerektiği,  bu  süre  için  de  14  gün  süreli  rapor  verilmesi  konusunda  hekimlerin bilgilendirildiği  açıklanmıştır.  Bu  durumda  olanlara  pasaportları  ile  birlikte  müracaat  etmeleri halinde istirahat raporu verilebilecektir. İşverenlerin yurtdışından dönen çalışanlarını rapor alarak kendilerini 14 gün süreyle evde izole etmeleri gerektiği bilgilendirmeleri gerekmektedir.

e) Geçici iş Göremezlik Ödeneği

Gerek yurtdışından dönüp evlerinde kendilerini izole edenler, gerek yetkili mercilerce yakın temaslı kişi olarak evlerinde veya yurt, okul vb. yerlerde veya sağlık tesislerinde karantina tedbirleri uygulananlar, gerek Korona Virüs teşhisi nedeniyle tedavi görenlere, istirahat raporu almaları halinde hastalık sebebiyle iş göremezliklerinin başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş ise istirahat raporunun 3. gününden itibaren SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir.

Raporlu günlerde hastanede yatarak tedavi edilenlere,  günlük prime esas kazancının yarısı, ayakta tedavi edilenlere ise 3’te 2’si oranında iş göremezlik ödemesi yapılmaktadır.

f) Raporlu Olanların Çalışmadığına Dair Bildirim Girişleri

İşverenlerce  istirahat  süresince  sigortalı  çalışmamış  ise  SGK  e-bildirge  sisteminden  “İstirahatli olduğu   sürede   çalışmamıştır”   kutucuğunun   işaretlenmesi   veya  SGK   Sağlık   Ödemeleri  Sistemi üzerinden “İstirahatli Olunan Sürede Çalışmamıştır” şeklinde, en geç istirahat raporunun ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar bildirim girişi yapılması gerekmektedir. Ancak, istirahat süresince sigortalı  evden  çalışmaya  devam  etmiş  ise,  bu  durumda  “İstirahatli  Olunan  Sürede  Çalışmıştır” şeklinde aynı süre içinde bildirim girişi yapılması gerekmektedir.

g) İş Kazası Bildirimi

Çalışanların yakalandığı tüm Korona Virüs vakalarının iş kazası olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi kazanın meydana gelmesi ile çalışanın yürüttüğü iş arasında bir illiyet bağının olması gerekmektedir. Örneğin hastanede çalışan bir sigortalının işini yaptığı sırada Korona Virüse yakalanması iş kazası sayılabilecektir. Dolayısıyla işverenlerin tüm Korona Virüs vakalarını iş kazası olarak SGK’ya bildirmelerine gerek bulunmamakta olup, her bir olayın kendi özelinde değerlendirilerek iş kazası bildirimi yapılıp yapılmayacağını karar verilmesi gerekmektedir.

h) SGK Prim Borçlarının ve Bilgi ve Belge Verme ile Başvurularının Ertelenmesi

5510 sayılı Kanunun “Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91. Maddesinde;

“Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin,  yapılacak  inceleme  sonucu  anlaşılması  hâlinde,  yukarıda  belirtilen  vaka  veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana  geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veyaafetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.

Birinci fıkrada belirtilen durumlar ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay içinde Kuruma verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.

Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.

Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, yukarıda belirtilen düzenlemeler uyarınca, resmi makamlarca Covid-19 virüsü olayının afet veya mücbir sebep olarak kabul edilmesi halinde, işverenlerin SGK yükümlülükleri (bilgi ve belge verme süreleri, prim ödeme süreleri, taksit ödeme süreleri vd.)  idari para cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın belli süre ertelenebilecek veya ödeme süreleri yeniden belirlenebilecektir.

ugurbuyukbalkan-buyukbalkan-uğur_büyükba
ugurbuyukbalkan-buyukbalkan-uğur_büyükba
ugurbuyukbalkan-uğur-büyükbalkan-sgk-mali müşavir-aracılık-sözleşmesi
ugurbuyukbalkan-uğur-büyükbalkan-sgk-mali müşavir-aracılık-sözleşmesi

Denetim ve Tasdik 

Vergi Danışmanlığı

Bağımsız Denetim

SGK Hizmetlerimiz

Şirket Kuruluşu

Yatırım Teşfik ve Kredi

Vergi Uyuşmazlıkları

Kurumsal Finansman

İş Güvenliği

Stok Sayımı

Bilgi Teknolojileri

Hukuk Danışmanılığı

Uluslararası Destek

Sanal Ofis

Success! Message received.

Şirket Devir,Birleşme,Satın alma

Muhasebe 

Marka Patent Tescili

İthalat,İhracat desteği

bottom of page