top of page

Yeni Vergi Düzenlemelerini İçeren Torba Kanun Neler Getiriyor?


Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemelerini içeren 130 maddeden oluşan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı " TBMM Başkanlığına sunuldu.

Torba kanun ile;

1) Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapılan işlemler üzerindeki vergiler kaldırılacak.

2) Motorlu taşıtlar vergisi 2018’den itibaren % 40 artıyor.

3) Kurumlarda dağıtılmayan kar paylarına %1 tevkifat getiriliyor.

4) Finans sektöründeki Kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılıyor

5) Şirketlerin döviz cinsinden borçlanmalarını takip etmek ve döviz borçlanmasına ilişkin riskleri belirleyip ona göre para politikası tedbirleri almak amacıyla Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi veriliyor.

6) Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler.

7) Cep telefonu görüşmelerinden %25, sabit telefon görüşmelerinden %15 ve data ve internet hizmetlerinden % 5, alınan özel iletişim vergisi, % 7.5 olarak tek oranda düzenleniyor.

8) Operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden % 5 telsiz ücreti alınacak.

9) Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve ÖİV alınmayacak.

10) Gelir vergisi % 30’a çıkıyor… Ücretliler için 01.01.2018 tarihinden itibaren, diğer gelirler için 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan % 27 oranını % 30’a çıkıyor.

11) Şans oyunları ve çekilişlerde elde edilen gelirler üzerinden yapılan %10’luk vergi kesintisini %20’ye çıkarılıyor.

12) Makaron diye tabir edilen sigara kağıtlarına da ÖTV getirildi.

13) Sadece işleyip tekrar ihraç etmek üzere tütün işleme fabrikalarına tütün ithalat izni verilecek.

14) Gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan % 75 kazanç istisnası oranı % 50’ye düşürülüyor.

15) Kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden % 25 oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı % 15’e indiriliyor.

16) Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz yapılan binaların sahiplerine satışı için binaların 19 Temmuz 2003’ten önce yapılma şartı 2009 sonuna uzatılıyor.

17) Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılıyor.

18) İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süreleri de yine 7 günden 15 güne çıkıyor.

19) Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; internet ortamında yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bu işleri yürütenler tarafından GİB’e bildirimde bulunma zorunluluğu getiriliyor.

20) Elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’deki hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye’de vergi mükellefi olma zorunluluğu getiriliyor.

21) Yurtdışında yatırım için kurulan fonlara, Türkiye’de yapacakları yatırımlar için Hazine’dan kaynak aktarılabilmesine imkan sağlanıyor.

22) KOLA üzerinden % 25 oranında alınan ÖTV yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınmaya başlanacak.

23) Engellilere sağlanan ÖTV'siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin TL'nin altına olan araçlarla sınırlandırılıyor.

24) Maden arama ruhsatı alan ancak arama döneminde gerekli çalışmaları yapmayan ruhsat sahiplerinin arama ruhsatlarının iptaline yönelik düzenleme yapılacak.

25) Finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı getiriliyor.

26) Finansal kiralama ve finansman şirketlerine bankalar gibi takip sonucu elde ettikleri taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası getiriliyor.

27) Gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılmakta, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenmekte. Böylece dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu'na bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor.

28) Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşmaların da alınmakta olan 57 bin TL harç kaldırılıyor.

29) Belediye meclislerine eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli veya bedelsiz su teminine imkân sağlanıyor.

30) Türk Ticaret Kanunundaki yapılan değişikliklere paralel olarak Merkez Bankası içinde yer alan denetleme kurulu kaldırılıyor.


Sayın; SMMM Eda Kaya tarafından yazılmış

Kaynak: www.MuhasebeTR.com’da yayınlanmıştır


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
bottom of page